client

Nivea

director

Nikolai 'Niko' Karo

production

Black Pearl Film GmbH

me

Art Direction

© Copyright 2020 Emil Elias Birk